Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.

Pravidla programu iBOD

Obchodní společnost Věrnostní program iBOD, a.s, (dále jen VPIB) se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 018 18 121 ve spolupráci se společností Mr RED s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Pod Strání 2160/19, PSČ 100 00, IČO 257 42 264 pro vás připravila bonusový program iBOD, ve kterém u vybraných obchodníků získáváte za své nákupy nebo služby body iBOD, které můžete proměnit za odměny.

Obsah:


Registrace do programu iBOD

Zákazníkem programu iBOD se může stát osoba starší 15 let, která provede řádnou registraci do programu na webových stránkách programu iBOD nebo přes kontaktní linku programu iBOD popřípadě přes vybraného partnera programu iBOD a udělí souhlas s pravidly programu iBOD.

Registrací Zákazník uděluje svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu iBOD a Pravidly programu iBOD.

Při registraci Zákazník musí uvést alespoň jeden kontaktní údaj, a to telefonní kontakt a/nebo e-mailovou adresu. E-mailová adresa je povinný údaj při registraci na webových stránkách programu iBOD. Kontaktní údaj musí být v rámci programu iBOD jedinečný. Není tedy možné stejný kontaktní údaj uvést u více kont.

Při registraci je nutné zadat heslo, které musí obsahovat minimálně 5 znaků.

Pokud Zákazník dosud nevlastní kartu iBOD, získá ji spolu s klíčenkou po registraci do programu iBOD. Karta bude odeslána do 30 dní po registraci na kontaktní údaje uvedené při registraci. Na kartě je uvedeno jméno majitele účtu uvedené při registraci a číslo karty, které slouží jako přihlašovací jméno do systému.

Souhlas s účastí v programu iBOD není možné zrušit, ale je možné se z programu iBOD odregistrovat, a tím Zákazník přichází o možnost práce s programem iBOD. Jeho konto bude vynulováno. Zrušení účasti proběhne do 10. dne následujícího měsíce po potvrzení žádosti o odregistrování.

V případě, že konto mělo v čase odregistrování záporný stav, bude požadováno doplacení hodnoty záporných bodů penězi.

Správce programu iBOD má možnost zrušit účast Zákazníka v programu v případě porušení pravidel programu iBOD.

Pro marketingové účely se každá osoba po dobu své účasti v programu iBOD, tedy od okamžiku registrace až do okamžiku odregistrace, považuje za zákazníka VPIB.

Přihlášení do programu iBOD

Do programu iBOD se Zákazník přihlašuje přihlašovacím jménem a heslem, které Zákazník uvedl při registraci. Jako přihlašovací jméno klient použije 16místné číslo karty iBOD uvedené na kartě nad jménem majitele karty.

V případě, že Zákazník provedl registraci prostřednictvím některého z partnerů programu iBOD nebo pomocí papírového formuláře, použije pro první přihlášení místo hesla až 4místný bezpečnostní kód uvedený na kartě. Zákazník je poté vyzván k nastavení hesla.

V zájmu bezpečnosti je Zákazník povinen uchovávat přihlašovací údaje v tajnosti. Pokud je Zákazník komukoliv zpřístupní, pak nese odpovědnost za jejich případné zneužití. V případě, že se Zákazník domnívá, že heslo mohlo být prozrazeno, měl by heslo změnit. Heslo je možné kdykoliv změnit na webových stránkách nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Zákazník má 5 pokusů na přihlášení do systému. V případě, že přihlášení bylo neúspěšné, účet bude na 60 min zablokován.

Pokud Zákazník nezná přihlašovací údaje například z důvodu ztráty karty iBOD nebo zapomněl heslo, bude postupovat dle instrukcí na webových stránkách nebo kontaktní lince iBOD.

V případě ztráty karty bude klient na kontaktní lince identifikován náhradním způsobem. Na webových stránkách zašle žádost o vystavení nové karty iBOD přes kontaktní formulář, nebo musí kontaktovat linku iBOD. Zákazník se na webových stránkách nemůže bez čísla karty přihlásit.

V případě zapomenutí hesla bude Zákazník na kontaktní lince identifikován náhradním způsobem a bude vyzván k nastavení nového hesla. Na webových stránkách iBOD zvolí klient možnost zapomenuté heslo, zadá přihlašovací jméno a systém odešle e-mailovou zprávu s aktivním odkazem pro změnu hesla.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou nezbytným předpokladem pro účast v programu iBOD, neboť pouze s jejich využitím lze poskytnout zvýhodnění, která jsou pro Zákazníky důvodem k účasti.

Zákazník registrací do Věrnostního programu iBOD souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Poskytuje tím vědomý, vážný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci do Věrnostního programu iBOD(dále již jen Program) či následně při své účasti v Programu, stejně jako údajů shromážděných po dobu své účasti, včetně nákupního chování, správci VPIB, k jejich automatizovanému zpracování prostřednictvím informačního systému Programu za účelem registrace v Programu, komunikace v rámci programu, dispozice s jednotkami ibod, marketingovým účelům, vydání iBOD karty a uvedení údajů na kartě, a to na období své účasti v Programu a případně po dobu nezbytně nutnou k vypořádání nároků z jeho účasti v Programu vzešlých.

Souhlasí s přiřazením podrobností elektronického kontaktu k ostatním osobním údajům. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán ve správě účtu Programu, případně formou emailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty info@ibod.cz.

Údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa, a pokud poskytl podrobnosti elektronického kontaktu pak i tyto, mohou být využity za účelem nabízení obchodu a služeb správce a zpracovatele Mr. RED s.r.o. Nesouhlas s tímto užitím může zákazník kdykoliv projevit ve správě účtu Programu, případně formou emailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty info@ibod.cz, nebo způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Osobní údaje budou zpracovány jednak společností Mr. RED s.r.o., IČO 257 42 264, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Pod Strání 2160/19, PSČ 100 00, adresa pro doručování Vršovická 817/5 Praha 10 - Vršovice 101 00, která provádí automatizované zpracování osobních údajů za účelem registrace v Programu, komunikace v rámci programu, dispozice s jednotkami ibod, marketingovým účelům, vydáním iBOD karty a uvedení údajů na kartě, jednak jednotlivými Partnery Programu uvedenými na https://ibod.cz/partneri, kteří předávají údaje o jednotlivých transakcích, prokáže-li zákazník svou účast v Programu, případně u nichž zákazník uplatní jednotky ibod k získání zvýhodnění.

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Veškeré souhlasy poskytnuté zde jsou dobrovolné a mohou být odvolány.

Důsledkem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je ukončení účasti v Programu, neboť bez zpracování osobních údajů není účast v něm myslitelná. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou výše uvedené údaje využity pouze pro vlastní potřebu správce za účelem vyloučení možnosti, že tyto údaje budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb.

Subjekt má právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům
 • opravu svých osobních údajů

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce, a to prostřednictvím zpracovatele, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Obsahem informace je vždy sdělení o:

 • účelu zpracování osobních údajů
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců

Správce má právo za poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesn s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, zejména není-li spokojen s vyřízením jeho žádosti správcem, má právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že ke zpracování mohou být využity nástroje cloud-computingu. Správce smluvně zajišťuje, že údaje takto zpracovávané neopustí teritorium EU.

Sbírání ibodů

Zákazník získává ibody (dále jen body) za transakce u partnerů programu iBOD. Pravidla přípisu bodů se řídí platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince iBOD.

Za podmínky, že předloží kartu nebo klíčenku iBOD v kamenném obchodě nebo v e-shopu u partnerů iBOD, Zákazník získává automaticky body na své konto. Body se sbírají i na neregistrované konto. Po registraci konta bude mít body Zákazník k dispozici.

Zákazkník sbírá body také za služby odebírané u vybraných partnerů programu iBOD. Pravidla přípisu bodů se řídí platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince iBOD.

Aby Zákazník získával body i za služby od vybraných partnerů, je nutné provést aktivaci jednotlivých partnerů. Aktivaci je možné provést jak na webových stránkách, tak na kontaktní lince programu iBOD. Pro aktivaci je nutné znát aktivační kód a další identifikační údaj. Aktivační kód klient získá u daného partnera.

V případě vrácení zboží nebo kladně vyřízené reklamace služby budou body z účtu odečteny ve stejné výši, jakou Zákazník získal za nákup nebo využití služby. V případě záporného zůstatku na účtu budou oproti těmto mínusovým bodům započteny nově připsané body za další zúčtovací období, a to až do jeho úplného vyrovnání.

Platnost každého bodu je 24 měsíců a začíná běžet dnem přípisu bodu na bodový účet. Doba platnosti bodu není ovlivněna datem registrace.

Zákazník může body darovat jinému Zákazníkovi programu iBOD. Darování bodů je možné provést na webových stránkách nebo na kontaktní lince programu iBOD. 24měsíční platnost převedených bodů se nemění. Při darování bodů budou odečteny body s nejstarší platností. Obdarovaný Zákazník má možnost darované body před jejich využitím vrátit v plné výši.

Reklamovat body je možné 3 měsíce od data provedení transakce. Počítá se od prvního dne následujícího měsíce.

Výběr odměny

Za nasbírané body lze získat odměny z katalogu odměn programu iBOD. Katalog odměn je uvedený na webových stránkách programu iBOD. Seznam odměn je možné získat i na kontaktní lince programu iBOD. Popis a zobrazení odměn uvedených v katalogu odměn mají pouze informativní charakter.

Odměny je možné hradit v bodech popřípadě na webových stránkách kombinací bodů a doplatku v Kč. Kombinace jsou předem nastaveny a je možné vybrat z několika variant. Jedna varianta je vždy úhrada pouze v bodech, další varianty jsou kombinací bodů a doplatku v Kč. Pokud Zákazník zvolí variantu s doplatkem, bude doplatek realizován jako platba kartou přes online platební rozhraní České spořitelny. Po úspěšném dokončení platby bude možné dokončit objednávku odměny.

Ke každé objednávce odměny zasílané poštou nebo jinou zásilkovou službou může být účtováno poštovné a balné. Poštovné a balné je možné hradit v Kč nebo v bodech na webových stránkách programu iBOD. Na kontaktní lince programu iBOD je možné poštovné a balné hradit pouze v bodech.

Při výběru odměny budou odečteny body s nejstarší platností.

Zásilka bude zaslána na adresu zvolenou při objednávce.

Zákazník nemůže objednávku odměny jednostranně zrušit ani změnit.

Zásilka bude odeslána do 14 dní od data objednání. Pokud zboží není na skladě z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo vyšší moci, bude klientovi nabídnuta alternativní odměna nebo vráceny vynaložené prostředky.

Zboží zaslané poštou nebo jinou zásilkovou službou, které nebude vyzvednuto v termínu uvedeném na oznámení pošty nebo jiné zásilkové společnosti, bude vráceno odesilateli. Na žádost Zákazníka je možné do 60 dní od data vrácení zásilku opětovně odeslat. Poštovné a balné bude v tomto případě opakovaně účtováno. Po uplynutí lhůty na opakované zaslání nebude zásilka již k dispozici.

Pokud Zákazník v uvedené lhůtě nepožádá o znovuzaslání vrácené zásilky, je povinen sdělit platební údaje k vrácení vynaložených prostředků na výběr odměny. Body ani doplatek nejsou automaticky vráceny na účet Zákazníka.

Pokud si Zákazník objedná odměnu formou iKUPONU, bude mu doručen emailem nebo sms zprávou na kontaktní údaj zadaný při objednávce nejpozději do 24h od provedení objednávky, standardně během několika minut. iKUPON je nutné uplatnit v době jeho platnosti a dle pravidel, které jsou uvedeny v iKUPONU. Pro uplatnění na prodejně je standardně nutné předložit iKUPON vytištěný, není-li v pravidlech uvedeno jinak. Pokud nebude iKUPON uplatněn v době jeho platnosti, ztrácí Zákazník na odměnu nárok.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí, že:

 • hodnota iKUPONU se Zákazníkovi nevyplácí v penězích, a to ani v případě iKUPONU na nominální hodnotu
 • iKUPON ani jeho část nelze směnit za hotovost
 • v případě, že je k úhradě Produktu užita hodnota iKUPONU vyšší, než je závazek Zákazníka k úhradě, částka rozdílu se nevyplácí Zákazníkovi

V případě, že Zákazník je Správcem rodiny, může čerpat body na výběr odměn v maximální výši součtu všech přiřazených účtů. Body za objednanou zásilku budou odečteny rovnoměrně k výši zůstatku na jednotlivých účtech dle vzorce: (body klienta * celková hodnota objednávky) / body rodiny.

Čerpání bodů u partnerů programu

Zákazník může uplatnit získané body na e-shopech či kamenných provozovnách vybraných partnerů programu iBOD.

Seznam partnerů, u kterých lze uplatnit nasbírané body, je uvedený na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Pravidla čerpání bodů se řídí platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Možnost čerpání bodů je automaticky umožněna všem Zákazníkům programu iBOD. Při platbě body může být vyžadováno zadání PIN kódu. Zákazníkům, kteří si nenastavili vlastní PIN kód, je automaticky nastaven PIN kód, který je shodný s bezpečnostním kódem uvedeným na kartě.

V zájmu bezpečnosti je Zákazník povinen uchovat PIN kód v tajnosti. Pokud jej Zákazník komukoliv zpřístupní, pak nese odpovědnost za jeho případné zneužití. V případě, že se Zákazník domnívá, že jeho PIN mohl být prozrazen, měl by ho změnit. Nastavený PIN kód může Zákazník kdykoliv změnit na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

PIN kód nastavený Zákazníkem musí být 4místné číslo a nesmí obsahovat vzestupnou či sestupnou řadu číslic ani stejné číslice (např. 1234, 7777).

Zákazník může možnost čerpání bodů kdykoliv deaktivovat na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

iBOD karta

Zákazník se zavazuje iBOD Kartu chránit před ztrátou či zneužitím. Za případné škody způsobené ztrátou či zneužitím Karty odpovídá Zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že na Kartě jsou uvedeny jeho osobní údaje. Zákazník bere na vědomí, že užitím Karty identifikuje provedené transakce ve vztahu ke své osobě a poskytuje informace správci osobních údajů.

Reklamace odměny

Reklamaci odměn objednaných z katalogu odměn je možné podat na webových stránkách přes kontaktní formulář, na kontaktní lince programu iBOD nebo prostřednictvím společnosti s poštovní licencí.

Odměny, které je možné vrátit do 14 dnů od data doručení bez udání důvodu, musí být vráceny nepoškozené a v originálním obalu.

Doklad, který je součásti každé zaslané zásilky, musí být vždy zaslán spolu s reklamovanou odměnou.

Poštovné za zaslání reklamované zásilky platí vždy odesilatel. V případě uznání reklamace bude Zákazníkovi poštovné kompenzováno přípisem 250 bodů.

Rodina

Zákazník může založit rodinný účet (dále též rodina) tím, že přizve další Zákazníky programu iBOD podle instrukcí uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo dle instrukcí operátora na kontaktní lince programu iBOD. Pokud pozvaní pozvánku přijmou, stávají se členy rodiny.

Do rodiny je možné pozvat pouze registrované Zákazníky v programu iBOD. Jeden účet může být součástí pouze jedné rodiny. Jedna rodina může sdružovat maximálně 5 účtů (1 Správce a 4 členové).

Správce rodiny má možnost disponovat s body všech členů své rodiny a má přehled o jejich stavech účtů.

Členové rodiny vidí pouze své transakce a mohou disponovat pouze body na svém účtu.

Odstoupení z rodiny může člen rodiny provést kdykoliv na webových stránkách nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Správce může jmenovat Správcem jiného člena rodiny. V případě, že správce rodiny zruší účast v programu iBOD, rodina zaniká.

Ostatní ujednání

Tato pravidla programu iBOD platí od 15. 12. 2015.

Pravidla programu iBOD je možné jednostranně měnit nebo upravovat s tím, že vás o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti budeme informovat nejméně 30 dní před účinností změny nebo úpravy zveřejněním na webových stránkách programu iBOD.