Zásady zpracování osobních údajů ve VĚRNOSTNÍM PROGRAMU IBOD, a.s.

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD.

Přečtěte si, prosím, tyto Zásady zpracování osobních údajů pečlivě. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.

Co se dozvíte o zpracování osobních údajů?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.
 • Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

  Důležité kontakty ochrany osobních údajů

  Informace o správci osobních údajů:

  Obchodní firma: VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (dále jen VPIB nebo správce)
  IČ: 018 18 121
  DIČ: CZ 018 18 121
  Sídlo: Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

  Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

  Společnost VPIB, jakožto člen Finanční skupiny České spořitelny, zmocnila jako pověřence pro ochranu osobních údajů Českou spořitelnu a.s.: Kontaktní osoba: Jiří Januška
  E-mail: poverenec@csas.cz
  tel.: + 420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00–15:00)
  bezplatná informační linka České spořitelny: 800 207 207 (v ostatních dnech a hodinách)
  Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

  Účely zpracování vašich osobních údajů

  Osobní údaje poskytnuté správci (VPIB) při registraci do Programu či následně při účasti v Programu, stejně jako údaje shromážděné po dobu vaší účasti, včetně nákupního chování, jsou po 1.9.2019 automatizovaně zpracovány prostřednictví informačního systému Programu za účelem:

 • komunikace navazující na ukončení Programu,
 • dispozice s iKupony
 • vyřizování případných reklamací v rámci Programu získaných odměn.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb spojených s ukončením vaší účasti v programu iBOD.

  Osobní údaje poskytnuté při komunikaci prostřednictvím info@ibod.cz budou použity pouze za účelem kontaktování zákazníka ohledně vyřešení vzneseného dotazu.

  Oprávněné zájmy pro zpracování vašich osobních údajů

  Zpracování osobních údajů klientů Programu je nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v programu iBOD a vypořádáním po konci Programu a je tedy oprávněným zájmem VPIB.

  Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vyřešili vaše požadavky, reklamace, přání a stížnosti apod.
 • dispozice s iKupony, které je možné uplatnit i po 31.8.2019 v závislosti na platnosti konkrétního iKuponu, které je na něm uvedena
 • analýzy vašich profilových údajů a údajů o vašem nákupním chování za účelem
 •     - prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou,

  Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení a datum narození. Tedy osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Kontaktní údaje – především e-mailová adresa, číslo telefonu, kontaktní adresa, adresa pro doručení odměny a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.
 • Údaje o využívání služeb a nákupním chování – údaje o tom, jste využívali program iBOD (např. údaje o jednotlivých transakcích u partnerů programu, při kterých prokážete svou účast v Programu, údaje o zvýhodněních, která jste díky iBODU získali, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace).
 • Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

  Osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

  Zpracování osobních údajů mohou pro VPIB provádět pouze zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

  V tomto smyslu VPIB poskytuje k oprávněným účelům osobní údaje těmto příjemcům:

 • poskytovatelům IT služeb za účelem zajištění podpory provozu informačního systému Programu,
 • poskytovatelům služeb kontaktního centra za účelem zajištění telefonické a e-mailové podpory klientů programu iBOD, tj. vyřizování dotazů, reklamací apod.,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • externím spolupracovníkům VPIB a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (např. zpracovatelé účetnictví),
 • partnerům programu iBOD uvedeným na https://ibod.cz/partneri, kteří nám předávají údaje o:
 •     - jednotlivých zvýhodněních, u nichž zákazník uplatnil svůj iKupon.

  Předávání osobních údajů do třetích zemí

  Poskytování našich služeb nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracováním mimo EU.

  Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy ve VPIB

  Osobní údaje zpracováváme po dobu vaší účasti v Programu a po dobu nezbytně nutnou k vypořádání nároků z vaší účasti v Programu vzešlých.

  To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

  Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás VPIB zpracovává.

  Právo na opravu osobních údajů

  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

  Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

  Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

  Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů. Na vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

  Právo na přenositelnost osobních údajů

  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů.

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. Zároveň, s ohledem na vámi rozporované zpracování, může být důsledkem ukončení vaší účasti v programu iBOD.

  Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního emailu info@ibod.cz (do 30.9.2019 prostřednictvím kontaktní linky iBOD).

  Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení vás budeme včetně důvodů, které nás k němu vedly, vždy informovat.

  VPIB bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

  Úřad pro ochranu osobních údajů:
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  telefon: +420 234 665 111

  Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail: info@ibod.cz.

  Tyto Zásady zpracování osobních údajů ve VĚRNOSTNÍM PROGRAMU IBOD, a.s., nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2019.

  Zásady zpracování osobních údajů platné do 31.8.2019 naleznete zde