Pravidla programu iBOD

Obchodní společnost VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 018 18 121 (dále jen VPIB nebo správce) pro vás připravila bonusový program iBOD, ve kterém u vybraných obchodníků získáváte za své nákupy nebo služby body iBOD, které můžete proměnit za odměny.

Registrace do programu iBOD

Možnost registrace do programu iBOD byla trvale ukončena dne 1.3.2019. Možnost registrace dočasných karet prostřednictvím kontaktní linky programu iBOD byla trvale ukončena dne 31.5.2019.

Zákazníkem programu iBOD se mohla stát osoba starší 15 let, která provedla řádnou registraci do programu iBOD a udělila souhlas s pravidly programu iBOD a seznámila se se Zásadami zpracování osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD a.s. (dále jen Zákazník). Registrací Zákazník udělil svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu iBOD, Pravidly programu iBOD a potvrdil, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD a.s.

Zákazník registrovaný v programu iBOD musí mít uvedeny povinné kontaktní údaje, a to telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Kontaktní údaj musí být v rámci programu iBOD jedinečný. Není tedy možné stejný kontaktní údaj uvést u více iBOD účtů.

Pro marketingové účely se každá osoba po dobu své účasti v programu iBOD, tedy od okamžiku registrace až do okamžiku ukončení její účasti v programu iBOD, považuje za zákazníka VPIB.


Přihlášení do programu iBOD

Do programu iBOD se Zákazník přihlašuje přihlašovacím jménem a heslem, které Zákazník uvedl při registraci. Jako přihlašovací jméno Zákazník použije 16místné číslo karty iBOD uvedené na kartě nad jménem majitele karty.

V případě, že Zákazník provedl registraci prostřednictvím některého z partnerů programu iBOD nebo pomocí papírového formuláře, použije pro první přihlášení místo hesla až čtyřmístný bezpečnostní kód uvedený na kartě. Zákazník je poté vyzván k nastavení hesla.

V zájmu bezpečnosti je Zákazník povinen uchovávat přihlašovací údaje v tajnosti. Pokud je Zákazník komukoliv zpřístupní, pak nese odpovědnost za jejich případné zneužití. V případě, že se Zákazník domnívá, že by heslo mohlo být prozrazeno, měl by jej změnit. Heslo je možné kdykoliv změnit na webových stránkách nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Zákazník má 5 pokusů na přihlášení do systému. V případě, že přihlášení bylo neúspěšné, iBOD účet bude na 60 min zablokován. Poté má Zákazník dalších 5 pokusů na přihlášení do systému. V případě, že přihlášení bylo neúspěšné, iBOD účet bude na 24 hodin zablokován.

Pokud Zákazník nezná přihlašovací údaje například z důvodu ztráty karty iBOD nebo zapomněl heslo, bude postupovat dle instrukcí na webových stránkách nebo kontaktní lince iBOD.

V případě ztráty karty bude Zákazník na kontaktní lince identifikován náhradním způsobem. Zákazník se na webových stránkách nemůže bez čísla karty nebo bez EAN kódu karty přihlásit.

V případě zapomenutí hesla bude Zákazník na kontaktní lince identifikován náhradním způsobem a bude vyzván k nastavení nového hesla. Na webových stránkách iBOD zvolí Zákazník možnost zapomenuté heslo, zadá přihlašovací jméno a systém odešle e-mailovou zprávu s aktivním odkazem pro změnu hesla.


Sbírání ibodů

Pravidla přípisu ibodů (dále jen body) se řídila platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince iBOD. Možnost získávat body v programu iBOD byla ukončena k 31.5.2019.

Aktivaci partnerů pro získávání bodů není možné provést od 1.3.2019.

Platnost získaných bodů končí vždy nejpozději dne 31.8.2019. Platnost bodů získaných do 31.8.2017 je 24 měsíců. Platnost bodů získaných po 31.8.2017 je stanovena do 31.8.2019. Doba platnosti bodů není ovlivněna datem registrace.

Zákazník může body darovat jinému Zákazníkovi programu iBOD. Darování bodů je možné provést na webových stránkách nebo na kontaktní lince programu iBOD. Darovat je možné maximálně 10 000 bodů za rok a lze provést maximálně 12 převodů za rok. Přijmout je možné maximálně 40 000 bodů za rok a maximálně 12 převodů bodů za rok, přičemž rok se počítá od dne provedení převodu nebo přijetí bodů. Nelze darovat body již darované a body získané z marketingových akcí Programu iBOD. Doba platnosti bodů se jejich darováním nemění (neprodlužuje), jejich platnost končí nejpozději k 31.8.2019. Při darování bodů budou odečteny body s nejstarší platností. Obdarovaný Zákazník má možnost darované body před jejich využitím vrátit v plné výši.

Reklamovat body je možné jeden (1) měsíc od data provedení transakce. Počítá se od prvního dne následujícího měsíce.

Po 31.5.2019 není možné provést registraci dočasné karty. Po uplynutí platnosti dočasné karty již nelze dočasnou kartu zaregistrovat a využít body touto kartou nasbírané.


Výběr odměny

Za nasbírané body lze získat odměny z katalogu odměn programu iBOD. Katalog odměn je uvedený na webových stránkách programu iBOD. Popis a zobrazení odměn uvedených v katalogu odměn mají pouze informativní charakter.

Odměny je možné čerpat pouze do 31.8.2019. Odměny je možné hradit v bodech popřípadě na webových stránkách kombinací bodů a doplatku v Kč. Kombinace jsou předem nastaveny a je možné vybrat z několika variant. Jedna varianta je vždy úhrada pouze v bodech, další varianty jsou kombinací bodů a doplatku v Kč. Pokud Zákazník zvolí variantu s doplatkem, bude doplatek realizován jako platba kartou. Po úspěšném dokončení platby bude možné dokončit objednávku odměny.

Ke každé objednávce odměny zasílané poštou nebo jinou zásilkovou službou může být účtováno poštovné a balné. Poštovné a balné je možné hradit v Kč nebo v bodech na webových stránkách programu iBOD. Na kontaktní lince programu iBOD je možné poštovné a balné hradit pouze v bodech. Zákazník je povinen si odměnu zasílanou poštou nebo jinou zásilkovou službou při převzetí zkontrolovat a v případě zjištěných poškození bezodkladně o této skutečnosti informovat VPIB. Pokud Zákazník využije možnosti přepravy odměny prostřednictvím Zásilkovny, informuje o zjištěných poškozeních bezodkladně také pracovníka příslušné pobočky Zásilkovny, a to před převzetím odměny.

Při výběru odměny budou odečteny body s nejstarší platností.

Zásilka bude zaslána na adresu zvolenou při objednávce.

Zákazník nemůže objednávku odměny jednostranně zrušit ani změnit.

Zásilka bude odeslána do 30 dní od data objednání. Pokud zboží není na skladě z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo vyšší moci, bude Zákazníkovi nabídnuta alternativní odměna nebo vráceny vynaložené prostředky.

Zboží zaslané poštou nebo jinou zásilkovou službou, které nebude vyzvednuto v termínu uvedeném na oznámení pošty nebo jiné zásilkové společnosti, bude vráceno odesilateli. Na žádost Zákazníka je možné do 5 pracovních dní od data vrácení zásilku opětovně odeslat. Poštovné a balné bude v tomto případě opakovaně účtováno. Po uplynutí lhůty na opakované zaslání nebude zásilka již k dispozici.

Do 31.7.2019 byly body a doplatek po uplynutí lhůty automaticky vráceny na iBOD účet Zákazníka, ze kterého byla provedena platba odměny. Od 1.8.2019 jsou s ohledem na plánovaný konec programu iBOD a platnost bodů do 31.8.2019 body a doplatek kompenzovány Zákazníkovi dle individuální domluvy s příslušným Zákazníkem.

Pokud si Zákazník objedná odměnu formou iKUPONU, bude mu doručen emailem nebo sms zprávou na kontaktní údaj zadaný při objednávce nejpozději do 24h od provedení objednávky, standardně během několika minut. iKUPON je nutné uplatnit v době jeho platnosti a dle pravidel, které jsou uvedeny v iKUPONU. Pro uplatnění na prodejně je standardně nutné předložit iKUPON vytištěný, není-li v pravidlech uvedeno jinak. Pokud nebude iKUPON uplatněn v době jeho platnosti, ztrácí Zákazník na odměnu nárok.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí, že:
1. hodnota iKUPONU se Zákazníkovi nevyplácí v penězích, a to ani v případě iKUPONU na nominální hodnotu
2. iKUPON ani jeho část nelze směnit za hotovost
3. v případě, že je k úhradě Produktu užita hodnota iKUPONU vyšší, než je závazek Zákazníka k úhradě, částka rozdílu se Zákazníkovi nevyplácí.

V případě, že Zákazník je Správcem rodiny, může čerpat body na výběr odměn v maximální výši součtu všech přiřazených účtů. Body za objednanou zásilku budou odečteny rovnoměrně k výši zůstatku na jednotlivých účtech dle vzorce: (body Zákazníka * celková hodnota objednávky) / body rodiny.


Čerpání bodů u partnerů programu

Zákazník může uplatnit získané body na e-shopech či kamenných provozovnách vybraných partnerů programu iBOD, a to pouze do 31.8.2019.

Seznam partnerů, u kterých lze uplatnit nasbírané body, je uvedený na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Pravidla čerpání bodů se řídí platnými pravidly jednotlivých partnerů uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Možnost čerpání bodů je automaticky umožněna všem Zákazníkům programu iBOD. Při platbě body může být vyžadováno zadání PIN kódu. Zákazníkům, kteří si nenastavili vlastní PIN kód, je automaticky nastaven PIN kód, který je shodný s bezpečnostním kódem uvedeným na kartě.

V zájmu bezpečnosti je Zákazník povinen uchovat PIN kód v tajnosti. Pokud jej Zákazník komukoliv zpřístupní, pak nese odpovědnost za jeho případné zneužití. V případě, že se Zákazník domnívá, že jeho PIN mohl být prozrazen, měl by ho změnit. Nastavený PIN kód může Zákazník kdykoliv změnit na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

PIN kód nastavený Zákazníkem musí být 4místné číslo a nesmí obsahovat vzestupnou či sestupnou řadu číslic ani stejné číslice (např. 1234, 7777).

Zákazník může možnost čerpání bodů kdykoliv deaktivovat na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

VPIB je oprávněna svým Zákazníkům či vybrané, objektivně definované skupině aktivních Zákazníků programu iBOD (tzv. VIP Zákazníci) nabídnout dodatečné možnosti přípisu a čerpání bodů v rámci limitované marketingové akce ve spolupráci s vybraným partnerem programu iBOD.


Komunikace se Zákazníky programu iBOD

Zákazníkům programu iBOD můžeme zasílat prostřednictvím e-mailu, sms zprávy či dopisem sdělení týkající se programu iBOD, informace o marketingových akcích programu iBOD a partnerů programu iBOD a také informace o zákazníkem nasbíraných a čerpaných bodech, tzv. eVýpis. VPIB je s ohledem na plánovaný konec programu iBOD oprávněna pozastavit zasílání informace o Zákazníkem nasbíraných a čerpaných bodech, tzv. eVýpis.

Zákazník může zasílání těchto informací kdykoliv zrušit na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Informace o marketingových akcích programu iBOD a partnerů programu iBOD naleznete rovněž na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.


Ukončení účasti Zákazníka v programu iBOD

Účast Zákazníka v programu iBOD může být ukončena na základě žádosti Zákazníka o odregistrování z programu iBOD. Do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po potvrzení žádosti Zákazníka o odregistrování dojde ke zrušení iBOD účtu Zákazníka a výmazu všech jeho nevyužitých bodů získaných v programu iBOD. V případě, že měl iBOD účet v čase odregistrování záporný stav, může být požadováno doplacení hodnoty záporných bodů penězi.

VPIB je oprávněna omezit či zcela ukončit možnost registrace nových Zákazníků do programu iBOD, omezit či zcela ukončit sběr bodů v programu iBOD a/nebo omezit či zcela ukončit výběr a čerpání odměn za nasbírané body v programu iBOD.

VPIB má dále možnost kdykoliv ukončit účast Zákazníka v programu v případě porušení pravidel programu iBOD Zákazníkem nebo pokud Zákazník přestane splňovat podmínky nutné pro registraci Zákazníka v programu iBOD. V takovém případě dojde ke zrušení konta Zákazníka a výmazu všech jeho nevyužitých bodů získaných v programu iBOD.

Program iBOD (a tedy účast všech Zákazníků) bude ukončen dne 31.8.2019. Po ukončení programu iBOD dojde ke zrušení kont všech Zákazníků programu iBOD a expiraci všech zbývajících bodů v programu iBOD.


iBOD karta

Zákazník se zavazuje iBOD kartu chránit před ztrátou či zneužitím. Za případné škody způsobené ztrátou či zneužitím karty odpovídá Zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že na kartě jsou uvedeny jeho osobní údaje. Zákazník bere na vědomí, že užitím karty identifikuje provedené transakce ve vztahu ke své osobě a poskytuje informace správci osobních údajů.


Reklamace odměny

Reklamaci odměn objednaných z katalogu odměn je možné podat na webových stránkách přes kontaktní formulář, na kontaktní lince programu iBOD nebo prostřednictvím společnosti s poštovní licencí. Po ukončení programu iBOD dne 31.8.2019 je VPIB oprávněna jednostranně změnit své kontaktní kanály pro podání reklamací odměn objednaných z katalogu odměn, aktuální informace o možnostech podání reklamací bude uvedena na webových stránkách programu iBOD.

Odměny, které je možné vrátit do 14 dnů od data doručení bez udání důvodu, musí být vráceny nepoškozené a v originálním obalu.

Doklad, který je součástí každé zaslané zásilky, musí být vždy zaslán spolu s reklamovanou odměnou.

Poštovné za zaslání reklamované zásilky platí vždy odesilatel. V případě uznání reklamace bude Zákazníkovi poštovné kompenzováno.


Rodina

Zákazník může založit rodinný iBOD účet (dále též rodina) tím, že přizve další Zákazníky programu iBOD podle instrukcí uvedených na webových stránkách programu iBOD nebo dle instrukcí operátora na kontaktní lince programu iBOD. Pokud pozvaní pozvánku přijmou, stávají se členy rodiny.

Do rodiny je možné pozvat pouze registrované Zákazníky v programu iBOD. Jeden iBOD účet může být součástí pouze jedné rodiny. Jedna rodina může sdružovat maximálně 5 účtů (1 Správce a 4 členové).

Správce rodiny má možnost disponovat s body všech členů své rodiny a má přehled o jejich stavech účtů.

Členové rodiny vidí pouze své transakce a mohou disponovat pouze body na svém účtu.

Odstoupení z rodiny může člen rodiny provést kdykoliv na webových stránkách programu iBOD nebo na kontaktní lince programu iBOD.

Správce může jmenovat Správcem jiného člena rodiny. V případě, že správce rodiny zruší účast v programu iBOD, rodina zaniká.


Ostatní ujednání

Tato pravidla programu iBOD platí od 1. 8. 2019.

Pravidla programu iBOD je možné jednostranně měnit nebo upravovat s tím, že vás o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti budeme informovat nejméně 30 dní před účinností změny nebo úpravy zveřejněním na webových stránkách programu iBOD.